جریان اتصال کوتاه کلیدها
یک شبکه ترانسهای موازی با بارهای موازی مانند شکل زیر را در نظر بگیرید در سوالات نظام مهندسی به شکلهای مختلف سوالات را مطرح می کنند که اگر بصورت پایه ای حل این سوالات را یاد بگیرید براحتی می توانید حل کنید.


نکته ای که در شکل بالا می تواند در سوالات به آن بر بخورید بی نهایت نبودن شبکه و بار بصورت موتوری باشد که در مورد آن صحبت خواهیم کرد


در طرح سوالات نظام مهندسی دو حالت را در نظر می گیرند .
1-اتصال به شبکه بی نهایت :
2- اتصال به شبکه دارای مقاومت:
در حالت 1 باید به این نکته توجه کرد که یک شبکه بی نهایت دارای مقاومت صفر می باشد و در حل مسایل دخالت داده نمی شود و به این نکته توجه کنید زمانیکه ترانسها با هم موازی می شوند و مقاومت شبکه هم صفر می باشد نیازی به محاسبه مقاومت معادل موازی آنها نیست و هر ترانس با توجه به مشخصاتش جداگانه در نظر گرفته می شود و با داشتن مشخصات ترانسها و فرمول های زیر اقدام به حل مسأله نمایید.

برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه بارها به این نکته توجه کنید که بارها می توانند اهمی یا موتوری باشند که نکته ای که در حل این نوع مسایل باید به آن توجه داشت اینست که در بارهای موتوری اگر اتصال کوتاه در شبکه ایجاد شود موتورها بصورت ژنراتور عمل کرده و به شبکه جریان می دهند پس برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه بارهای غیر موتوری باید جریان اتصال کوتاه موتوری را هم با جریان اتصال کوتاه بدست آمده جمع کرد درشکل زیر فرض کنید کلیه بارها مصرفی و اهمی است دو حالت را باید در نظر گرفت
ا-کلید QC باز باشد
2-کلید QC بسته باشد
در حالت اول جریان اتصال کوتاه بار اهمی برابر است با جریان اتصال کوتاه ترانس می باشد
حالت دوم جریان اتصال کوتاه بار اهمی برابر است با جریان اتصال کوتاه کلیه ترانسها 1I+I2+…IN
به این نکته توجه کنید که اگر یک بار موتوری باشد در زمانیکه اتصال کوتاه در شبکه ایجاد شود موتور بصورت ژنراتور عمل کرده و به شبکه جریانی معادل با جریان اتصال کوتاه موتور به شبکه تزریق می کند که برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه کلیدهای متصل به بارهای مقاومتی باید این جریان را با در نظر گرفتن دو حالت فوق با جریان اتصال کوتاه ترانسها جمع می کنیم برای درک بهتر نکته های گفته شده مثال زیر را در نظر بگیرید.

برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه CB3 این را می دانیم که برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه باید جریان اتصال کوتاه بار موتوری و جریان معادل مقاومت دو ترانس موازی و سری با مقاومت شبکه را بدست آوریم