محاسبه قدرت ترانس (برآورد بار)
شما می دانید که در سوالات نظام مهندسی در بعضی از سالها محاسبه قدرت ترانس و قدرت ژنراتور مطرح می شود لذا در این بخش به نکاتی پرداخته می شود که راهنمایی برای شما دوست عزیزمی باشد تا بتوانید براحتی این نوع سوالات را حل کنید. جهت حل اینگونه سوالات به روند زیر توجه کنید.


در زنجیره بالا ابتدا توان مصرفی را در سوال داده شده محاسبه کرده و با توجه به ضریب توان، قدرت ترانس را محاسبه می کنیم سپس اگر تقلیل دما داشته باشیم مقدار قدرت ترانس را بر ضریب کاهش تقسیم می کنیم


محاسبه قدرت ژنراتور (برآورد بار)


در زنجیره بالا ابتدا توان مصرفی را در سوال داده شده محاسبه کرده و با توجه به ضریب توان، قدرت ژنراتور را محاسبه می کنیم سپس اگر تقلیل دما و تقلیل ارتفاع داشته باشیم مقدار قدرت ژنراتور را بر ضریب کاهش تقسیم می کنیم

سوال 18-31 بهمن ماه 1383
سوال 44 خرداد ماه 1389