فرض کنید که تعداد n ترانس شرایط موازی شدن را داشته باشند حال اگر این ترانسها را باهم موازی کنیم و به یک بار مشخص وصل کنیم و این را هم مدنظر داشته باشیم که قدرت ترانس ها و سطح اتصال کوتاه ترانسها فرق کند لذا در این گونه مسایل می خواهیم بدانیم که سهم قدرت هر ترانس در یک بار مشخص چقدر می شودحال برای بدست آوردن سهم قدرت هر ترانس در یک بار مشخص از فرمول زیر بدست می آید

حال به سوال زیر که در آزمون مرداد ماه 1394 مطرح شده توجه کنید.

در آزمون بهمن ماه 1394 سوال بصورت دیگری مطرح شده و باید نسبت به حل آن توجه بیشتری کنید.

حال به سوال زیر که در آزمون آبان ماه 1393 مطرح شده توجه کنید.